มีข้อมูลกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด 36 รายการ

ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม คาบเรียน ครูผู้สอน จ.น.
ที่รับ
รับแล้ว สถานะ
1   ก31901-31903 หนังสั้น ( ม. 4 5 6) 1
นาย ชัยวัฒน์ บุญถูก
25 13 ว่าง
2   ก31901-31903 Make it happen ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว นิภา ศุภนาม
25 13 ว่าง
3   ก31901-31903 สหกรณ์ ( ม. 4 5 6) 1
นาย ไตรรงค์ ชัฎอนันต์
25 9 ว่าง
4   ก31901-31903 นาฎศิลป์ ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ศยามล เพ็ชรสุด
25 19 ว่าง
5   ก31901-31903 Lovely Music ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว กิตติพร จงมีเดช
25 25 เต็ม
6   ก31901-31903 หุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว ( ม. 4 5 6) 1
นาย สุรศักดิ์ สังข์แย้ม
25 5 ว่าง
7   ก31901-31903 ภาษาจีน ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว นวพร ว่องวัจนะ
25 12 ว่าง
8   ก31901-31903 ตะกร้อ ( ม. 4 5 6) 1
นาย กมลวิช พันโบ
25 12 ว่าง
9   ก31901-31903 ฟุตซอล ( ม. 4 5 6) 1
นาย สมศักดิ์ ตรัสศรี
25 17 ว่าง
10   ก31901-31903 โสตทัศนศึกษา ( ม. 4 5 6) 1
นาง พิมพ์ชนก ดิสกะประกาย
นางสาว สุนิศา ภู่หลักแก้ว
50 12 ว่าง
11   ก31901-31903 บางกะปิรีวิว ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว พรรณวดี แก้มอุ่น
25 24 ว่าง
12   ก31901-31903 ตะกร้อหรรษา ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว สุภา ภาคจัตุรัส
25 7 ว่าง
13   ก31901-31903 จิตอาสา2 ( ม. 4 5 6) 1
นาย ณรัช มีนมณี
นาย เอกพงษ์ พิณสุวรรณ
50 42 ว่าง
14   ก31901-31903 แบตมินตัน ( ม. 4 5 6) 1
นาย กิตติบดี คะเณย์
25 25 เต็ม
15   ก31901-31903 ภาษาไทยบูรณาการ ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว สุชาวดี ศรีสุชาติ
นางสาว ปาริชาติ คนเที่ยง
50 49 ว่าง
16   ก31901-31903 วอลเลย์บอล ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว พรรณี แสนแก้ว
25 24 ว่าง
17   ก31901-31903 ROV ( ม. 4 5 6) 1
นาย กฤตธัช บุบผารัตนเมธางกูร
นางสาว สิริญญา พฤคฌาญาณ
50 50 เต็ม
18   ก31901-31903 สาธารณสุข ( ม. 4 5 6) 1
นาง มานิดา อภิชิตโสภา
25 18 ว่าง
19   ก31901-31903 Coverdance ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ชัชชฎาภร อินรา
25 25 เต็ม
20   ก31901-31903 ภาระกิจพิชิตมหาลัย ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ประภัสสร โคตรนาวัง
25 16 ว่าง
21   ก31901-31903 ดูหนังเพื่อการเรียนรู้ ( ม. 4 5 6) 1
จ่าสิบตรี ศุภวิชญ์ ไชยฉลาด
25 25 เต็ม
22   ก31901-31903 English Game ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ลภัสรดา อบสุนทร
25 19 ว่าง
23   ก31901-31903 ดนตรี ( ม. 4 5 6) 1
นาย จตุรงค์ นคร
25 25 เต็ม
24   ก31901-31903 บำเพ็ญประโยชน์ ( ม. 4 5 6) 1
นาย อรรถพล พิมพ์สิน
25 25 เต็ม
25   ก31901-31903 ก็แฟชั่นอ่ะ ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ศุภมาส ธรรมชาติ
นาย ภาคภูมิ นันทา
50 25 ว่าง
26   ก31901-31903 DIY 2 ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว วินิจดา ปรัสเพ็ชร
นาย สุพรรณ อังกาบ
50 38 ว่าง
27   ก31901-31903 ชีววิทยา ( ม. 4 5 6) 1
นาย สุรนารถ อร่ามเรือง
25 19 ว่าง
28   ก31901-31903 Anime and Cosplay ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว รวินันท์ สิงหเสนี
นางสาว พรทิพย์ ไชยพงศ์
50 29 ว่าง
29   ก31901-31903 DIY 1 ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว ขนิษฐา จรุงสุจริตกุล
25 14 ว่าง
30   ก31901-31903 จิตอาสา1 ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว วิลาวัลย์ สงค์มณี
นาง อรธิรา คีรีเอกสถิต
50 45 ว่าง
31   ก31901-31903 แชร์บอล ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว กนกวรรณ ญาณปัญญา
นางสาว นารินทร์ ดีปราศรัย
50 48 ว่าง
32   ก31901-31903 คำตอบเสี่ยงทาย ( ม. 4 5 6) 1
นาย เสฏฐวุฒิ ศักยเศกสกุล
25 25 เต็ม
33   ก31901-31903 ประชาสัมพันธ์ ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว พัสตราภรณ์ บัวทอง
นางสาว ศรวณีย์ มณีศรี
50 42 ว่าง
34   ก31901-31903 ห้องสมุด 4.0 ( ม. 4 5 6) 1
นางสาว จิรสุดา อิ่มอ้วน
26 26 เต็ม
35   ก31901-31903 Patriot ( ม. 4 5 6) 1
จ่าสิบตรี ศุภวิชญ์ ไชยฉลาด
25 25 เต็ม
36   ก31901-31903 ธนาคารโรงเรียน ( ม. 4 5 6) 1
นาย สุริยันต์ ใหม่โสภา
25 25 เต็ม